Thai white glutinous rice

2.0 kg
$7.99
  • Vietnamese name: gao nep Thai