Thai glutinous rice

8.0 kg
$26.00
  • Vietnamese name: gao deo